«عدالت » یک موضوع  بسیار مهم است.

مردم افغانستان اگر در موضوع «برق» نیز به «عدالت» برسند ، این مساله می تواند زمینه ساز «عدالت گرایی» در ساحات و ابعاد مختلف سیاست کشور بشود و بسیار سودمند خواهد بود.

«عدالت» رکن اصلی یک حکومت «مشروع» و «قانونی » است.

«بی عدالتی» سر آغاز «نابسامانی» و «عدم مشروعیت» است.

«سلطان علی نایبی دره صوفی».